KASUTUSTINGIMUSED

Seda veebilehte haldab Pernod Ricard Estonia OÜ (edaspidi „Pernod Ricard“ või „meie“), aadressiga Veskiposti 2, 10138 Tallinn, Eesti Vabariik.

SISSEJUHATUS

Täname, et kasutate cocktailstudio.ee veebilehte. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Tingimused“) hõlmavad ka cocktailstudio.ee veebilehe Andmekaitsetingimusi, Küpsiste kasutamise tingimusi ja mistahes muid juhiseid, tingimusi või välistusi, mida võidakse teile teatavaks teha või täiendada kas vastavatel veebilehtedel või teile edastatavate teavitustega.

Sisenedes cocktailstudio.ee veebilehele (edaspidi “Veebileht”) nõustute te Tingimustega. Tingimustega mittenõustumisel ärge palun Veebilehte kasutage.

Me jätame endale õiguse enda äranägemisel igal ajal Tingimusi või selle osi muuta, täiendada või kustutada. Soovitame teil neid Tingimusi aeg-ajalt üle vaadata, kuna kõik vastavad muudatused on teile siduvad. Selle Veebilehe jätkuv kasutamine pärast Tingimuste muudatuste avaldamist tähendab, et te nõustute nende muudatustega.

INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSED

Sellel Veebilehel olevaid materjale ei tohi ilma Pernod Ricard’i eelneva kirjaliku loata mistahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada ega edastada, v.a. kohalduvas seaduses märgitud erandid. Te ei saa Veebilehele juurdepääsuga või selle kasutamisega seoses sellele omandiõigust ega intellektuaalomandiõiguseid. Kõik Veebilehega seotud mistahes õigused kuuluvad Pernod Ricard’ile. Sellel Veebilehel olev sisu on ette nähtud ainult kasutamiseks õiguspärastel eesmärkidel.  

Cocktail Studio ja cocktailstudio.ee’ga seotud intellektuaalomandiõigused kuuluvad Pernod Ricardile ja/või tema sidus-, tütar-, ema- või seotud ettevõtetele. Nende kaubamärkide kasutamine või kaubamärgiõiguste rikkumine on rangelt keelatud. Kõik muud kasutatavad kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Kui te saadate Pernod Ricardile teavet või materjale või postitate neid Veebilehele, vastutate te ainuisikuliselt selle eest, et teil on olemas õigus selliseks tegevuseks ja et see ei riku ühegi isiku õigusi. Oma vastava tegevusega annate te ka vastava teabe ja materjali osas Pernod Ricardile tasuta, üleantava ja all-litsentseerimise õigusega lihtlitsentsi selle teabe ja materjali mistahes kasutamiseks tasuta ja ilma piiranguteta, sh selle avaldamiseks ja muutmiseks.

AUTORIÕIGUS

Veebileht ja selle sisu on Eesti ja muude jurisdiktsioonide autoriõiguse seaduste ja rahvusvahelisele õiguse alusel kaitstud autoriõigusega kui teos, kollektiivne teos ja/või kogumik. Te ei tohi Veebilehte, selle sisu, tarkvara, materjale või nende osi muuta, kohandada, tõlkida, eksponeerida, avaldada, edastada, osaleda nende üleandmisel või müümisel, reprodutseerida (välja arvatud käesolevas peatükis sätestatud tingimustel või kohaldatavas seaduses sätestatud juhtudel), luua neist tuletatud teoseid, neid levitada, esitada, kuvada, pöördprojekteerida, dekompileerida, disassembleerida või mistahes muul viisil kasutada.

Te võite Veebilehte kasutada ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil. Sisu kopeerimine või säilitamine muuks kui isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks on ilma Pernod Ricardi või õiguste omajale viitavas teavituses (sh autoriõiguse kuuluvuse teavituses) nimetatud autoriõiguste omaja eelneva kirjaliku loata selgelt keelatud.

VASTUTUSE PIIRANG

Pernod Ricard ega tema sidus-, tütar-, ema- või seotud ettevõtted ei vastuta mistahes kahjude (sealhulgas, kuid mitte ainult, otsesed, juhuslikud, kaasnevad, kaudsed või karistuslikud kahjud), kahjustuse või vigastuse eest, mis on seotud või tuleneb käesoleval Veebilehel oleva mistahes materjali kasutamisest või sellele juurdepääsu või kasutamise võimatusest või mistahes tõrgetest, vigadest, mittetoimimisest, katkestusest, viivitusest, arvutiviirusest või ühenduse puudumisest. Sellel Veebilehel asuv materjal võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi ja trükivigu. Selle Veebilehe materjale pakutakse „nagu need on“ ilma mistahes otseste või kaudsete garantiide ja lubadusteta. Pernod Ricard välistab kohaldatavates seadustes lubatud ulatuses mistahes vastutuse hooletuse eest ega anna mistahes otseseid või kaudseid kinnitusi ega garantiisid, sealhulgas kinnitusi Veebilehe vastavuse ja sobivuse kohta kasutaja eesmärkidega või sellega kaasneda võivate rikkumiste puudumisega.

Me ei taga, et selle Veebilehe kasutamine saab olema tõrke- või vigadevaba, et selle sisu on õige, täpne või usaldusväärne või et see Veebileht või seda käitav server on viirusevabad või muude kahju tekitada võivate osisteta. Teie ise (mitte Pernod Ricard) kannate kõik vajalikud hoolduse, remondi või parandamise kulud.

Mitte miski nendes tingimustes ei välista ega piira Pernod Ricardi vastutust mistahes küsimuses, mille puhul oleks meie vastutuse piiramine või välistamine ebaseaduslik.

LINGITUD VEEBILEHED

Käesolev Veebileht sisaldab linke teistele internetilehtedele ja materjalidele. Pernod Ricard ei vastuta sellel Veebilehel lingitud lehtede või materjalide kättesaadavuse eest ega toeta ja vastuta selliste lehtede või materjali sisu, seal avaldatava reklaami, pakutavate toodete või muude materjalide eest. Tehingud, mis toimuvad teie ja kolmanda osapoole vahel, on rangelt teie ja kolmanda osapoole vaheline suhe ega kuulu Pernod Ricardi vastutusalasse. Kuna Pernod Ricard ei vastuta nende väliste materjalide või nende sisu kättesaadavuse eest ning nende kasutustingimused võivad erineda meie omadest, siis  peaksite tutvuma ka nende lingitud lehtede tingimustega. Mistahes välise lingiga seotud probleemide puhul pöörduge selle lehe või sisu haldaja poole.

KOHALDATAV SEADUS

Selle Veebilehe kasutamisele ja Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust, hoolimata mistahes õiguse kollisiooninormidest. Juhul, kui seda ei ole kirjeldatud teisiti, on kõik sellel Veebilehel olevad materjalid tehtud kättesaadavaks ainult selleks, et anda teavet Pernod Ricardi kohta, mis kontrollib ja haldab seda Veebilehte ega taga, et need materjalid oleksid kohased või et neid saaks kasutada teistes asukohtades. Juhul, kui te kasutate seda Veebilehte muudes asukohtades, peab teie tegevus vastama ka kohalikele seadustele. 

Kui teil on küsimusi või kaebusi meie Veebilehe, Tingimuste või muu kohta, siis palun kirjutage meile aadressil: [email protected].                                                                                                   

Viimati uuendatud: 30/3-2023