ANDMEKAITSETINGIMUSED

Seoses meie veebilehtede, mobiilirakenduste, sotsiaalmeediavõrgustike lehekülgede, veebivormide kasutamisega ja meiega mistahes muu elektroonilise suhtlemisega (edaspidi koos nimetatud “Digiteenused”) austame me teie õigust privaatsusele. Sel põhjusel oleme välja töötanud ka käesolevad Andmekaitsetingimused, et selgitada, kuidas me kogume, salvestame, kasutame ja töötleme Isikuandmeid, mida te jagate meiega Digiteenuste kasutamisel.

Palun tutvuge Andmekaitsetingimustega hoolikalt, kuna need sisaldavad olulist teavet selle kohta, kes me oleme ja kuidas ning miks me teie Isikuandmeid kogume, salvestame, kasutame ja jagame. Need selgitavad ka teie õigusi seoses teie Isikuandmetega, aga samuti seda, kuidas võtta pretensioonide korral meiega või järelevalveasutustega ühendust.

Me  (Pernod Ricard Estonia OÜ) kogume ja kasutame teie teatud Isikuandmeid ning ka vastutame selle eest. Kui me selliselt käitume, oleme me selles osas Isikuandmete vastutavaks töötlejaks, alludes Euroopa Liidus kehtiva isikuandmete kaitse üldmääruse tingimustele.

Enne meie Digiteenuste kasutama asumist tutvuge palun käesolevate Andmekaitsetingimustega. Kui te ei nõustu Andmekaitsetingimuste või Küpsiste kasutamise tingimustega, siis ärge palun meie Digiteenuseid kasutage.

Kui me töötleme teie Isikuandmeid Andmekaitsetingimustes sätestatud korras oleme me sellega seoses Isikuandmete vastutavaks töötlejaks. See puudutab mistahes Isikuandmeid, mille te annate käesolevale veebilehele või käesolevatele Andmekaitsetingimustele alluvale muule veebilehele, näiteks mõnele mikrolehele, mida me kasutame müügiedendustegevuse või konkursi läbiviimiseks (edaspidi “Veebileht”).    

1. Milliseid Isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas me seda teeme?

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet teie kohta, mida saab kasutada teie tuvastamiseks või teiega võrgu kaudu või muul viisil kontakteerumiseks.

Me võime koguda ja kasutada teie kohta järgmisi Isikuandmeid:

Need Isikuandmed on vajalikud selleks, et pakkuda teile Digiteenuseid. Teie nõusolekul võib Isikuandmeid kasutada ka teile meie toodete pakkumiseks. Kui te ei esita meie poolt küsitavaid Isikuandmeid, siis võib see viivitada või takistada meil teile teenuste pakkumist.

Järgides kehtiva õiguse tingimusi, võime me kasutada ka erinevaid lahendusi, mis võimaldavad meil sihtida (target) reklaame, mida me sotsiaalmeedias edastame. Selles kontekstis töödeldakse andmeid teie identiteedi kohta, kontaktandmeid ja sotsiaalmeedia teavet (sh teie profiili andmeid, sotsiaaldemograafia alast teavet, käitumisandmeid ja huve).

2. Kuidas teie Isikuandmeid kogutakse

Isikuandmed, mida me teilt kogume

Enamus Isikuandmeid kogutakse teilt vahetult telefoni, meili ja/või veebi ja rakenduste abil. See juhtub tavaliselt siis, kui osalete meie müügiedendustegevustes või kasutate mõnda meie Digiteenust, näiteks:

Eespool loetletud tegevuste jaoks kogutava teabe liik ja ulatus varieeruvad ning sõltuvad konkreetsest tegevusest.

Teistest allikatest kogutavad Isikuandmed

Me võime samuti koguda teavet:  

Samuti võime saada teie teavet, kui olete andnud teistele organisatsioonidele nõusoleku seda meiega jagada. Enne sellisele kolmandaks osapooleks olevale organisatsioonile enda kohta Isikuandmete jagamiseks vastava nõusoleku andmist peaksite hoolikalt tutvuma nende organisatsioonide andmekaitsetingimustega.

Järgides kehtivat õiguskorda võime me kasutada erinevaid tehnoloogiaid, mis koguvad ja annavad teavet selle kohta, kuidas te meie Digiteenustele ligi pääsete ja neid kasutate. Me võime kasutada ka demograafilist teavet Digiteenuste kasutajate kohta, mille oleme saanud kolmandatelt osapooltelt, nagu Google või teie poolt kasutatav sotsiaalmeedia (edaspidi nimetatud “Kasutusteave”).

Kasutusteave võib sisaldada teavet lehekülgede kohta, mida te olete külastanud, nende külastamise aega ja seda, millist joogialast või muud sisu olete külastanud või esitanud. See hõlmab ka seda, millist keelt te kasutate, demograafilist teavet teie kohta (nt teie vanus, sugu ja huvialad, kui need on kättesaadavad) ja milliseid lehti olete külastanud enne praeguse veebilehe külastamist.

Me kogume seda teavet, et saada paremat ettekujutust sellest, kuidas inimesed erinevate jookidega suhestuvad, et saaksime sellest tulenevalt oma brände kohandada ja täiustada. Enamust meie kogutud Kasutusteabest ei saa teiega seostada, kuid juhul kui me saame seda teiega seostada, siis käsitleme seda kooskõlas käesolevate Andmekaitsetingimustega.

Kuidas ja miks me kasutame jälgimistehnoloogiaid?

Me kasutame jälgimistehnoloogiaid, nagu küpsised, IP-aadresside salvestamist või logifaile selleks, et koguda tehnilist teavet nagu veebilehitseja tüüp, kasutatav operatsioonisüsteem, veebileht, kust te tulite, meie veebilehel tegutsemise ajalugu ja teie internetiteenuse pakkuja. Nii saame parandada oma veebilehtede funktsionaalsust ja paremini mõista, kuidas teiesugused külastajad kasutavad meie Digiteenuseid ja nende pakutavaid vahendeid.

Tihti suhtlevad inimesed meiega erinevatel viisidel ja edastavad meile Isikuandmeid erinevates kontekstides. Me võime kasutada teie Isikuandmeid selleks, et saada ülevaadet teie erinevatest suhtlemistest meiega ja mõista teie eelistusi. 

Järgmised jälgimistehnoloogiad aitavad meil kohandada Digiteenuseid teie isiklikele vajadustele vastavaks:

3. Millistel eesmärkidel me teie Isikuandmeid kasutame?

Isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt võime me teie Isikuandmeid kasutada juhul, kui meil on selleks olemas vastav põhjus, nt:

• seadusjärgse kohustuse täitmine;

• teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie soovil teatud tegevuste teostamine enne lepingu sõlmimist;

• meie või kolmanda osapoole õigustatud huvi täitmine või

• kui te olete selleks andnud oma nõusoleku.

Üldiselt kasutatakse meie poolt kogutud teavet ainult nendel eesmärkidel, milleks te neid meile esitasite ja millest teid teavitati andmete kogumise hetkel või käesolevates Andmekaitsetingimustes. Vastavad eesmärgid võivad hõlmata järgmist:

Kui te esitate oma Isikuandmeid, võidakse teile anda ka valikuvõimalus (linnukese tegemisega või muu nõusolekumehhanismi kaudu) teie teabe kasutamiseks teie soovitud tegevusest või teenusest erineva tegevuse või teenuse jaoks. Näiteks, kui osalete auhinna võitmiseks konkursil, võidakse teid kutsuda ka registreeruma teisi tooteid puudutava uudiskirja saamiseks. Kui soovite, et teie andmeid kasutataks selliselt teiseks tegevuseks või teenuse saamiseks, kasutame teie andmeid teile nende pakkumisel.

Lisaks võidakse teile oma Isikuandmete esitamisel anda valikuvõimalus (linnukese tegemisega või muu nõusolekumehhanismi kaudu) selleks, et teavet teie kohta kasutatakse Pernod Ricardi toodete tutvustamiseks. Kui valite selle võimaluse, kasutame meie (ja teised Pernod Ricard Grupi sidusettevõtted) teie andmeid, et pakkuda teile teavet ja tutvustusi Pernod Ricardi toodete kohta.

Me võime kasutada ka teie e-posti aadressi selleks, et saata teile tehinguga seotud või administratiivset kirjavahetust, näiteks kinnitusmeile, kui te registreerute või teostate mingi konkreetse tegevuse või loobute/keeldute konkreetsest registreeringust või tegevusest. Võime neid andmeid kasutada ka teenusega seotud teatud teadaanneteks, näiteks meie Andmekaitsetingimuste uuenduste, meie Digiteenuste poolt pakutavate programmide või võimaluste lõpetamise kohta, muudatustest meie veebiteenustes või tehnilise toe põhimõtetes.

Me säilitame teie Isikuandmeid meie üldises tarbijaandmebaasis, mis võimaldab meil tagada, et teie Isikuandmed on täpsed ja ajakohased, ning jagada teie Isikuandmeid Pernod Ricardi Grupi vastavate sidusettevõtetega. Et vältida dubleerimist meie andmebaasis, võime selleks, et kontrollida, kas teie Isikuandmed on õiged, kasutada teavet iga teie suhtluse kohta mõne meie Pernod Ricard Grupi sidusettevõttega. Me kasutame sellist teie poolt esitatud lisateavet teie Isikuandmete täiendamiseks, täiustamiseks või uuendamiseks.

Järgides kehtiva õiguse tingimusi, võib see hõlmata aeg-ajalt meie Digiteenuste kaudu kogutud Isikuandmete kombineerimist, ajakohastamist või muul viisil täiustamist isikustamata andmetega, mida saame mujalt või kolmandatelt isikutelt. Näiteks, võime kombineerida ainult demograafilisi andmeid või küsitlustest saadavat teavet (nt vanus, sugu, leibkonna andmed ja muud huvid), mis ei ole seotud teid puudutavate Isikuandmetega, muus olukorras kogutud Isikuandmetega (nt andmetega, mis on kogutud konto registreerimise ajal).

Me võime samuti kasutada teie Isikuandmeid, eespool nimetatud kombineeritud teavet ja/või demograafilist teavet meie siseturunduse, segmenteerimise, analüüsi ja demograafiliste uuringute jaoks. See aitab meil pidevalt täiustada, isikupärastada ja kohandada meie poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Õigustatud huvi – majandustegevuse teostamine

Seoses mitmete eelpool nimetatud Isikuandmete töötlemise juhtudega, teostame me (või kolmas isik meie eest) andmetöötlust õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi on selline olukord, kui meil on äriline või majanduslik põhjus teie teabe kasutamiseks niikaua, kui teie enda õigused ja vabadused ei kaalu seda üle. See huvi hõlmab meie järgmisi majandustegevuse aspekte:

Müügiedendusalane suhtlus

Me võime kasutada teie Isikuandmeid selleks, et saata teile teavitusi (e-posti või posti teel) meie Digiteenuste ja/või toodete kohta (viimase puhul eraldi nõusoleku alusel), sealhulgas eksklusiivseid pakkumisi, tutvustusi või uusi tooteid ja Digiteenuseid.

Kui selliseks tegevuseks on vajalik nõusolek, siis küsime seda eraldi ja selgelt.

Teil on õigus igal ajal loobuda (opt-out) otseturustusalaste teadete saamisest:

Kui te soovite meilt tulevikus saada täiendavalt Digiteenuseid või tooteid või kui õigusaktides või meie tegevuse struktuuris toimuvad muudatused, võime me paluda teil kinnitada või uuendada oma müügiedendusalaseid valikuid.

4. Mis juhtub siis, kui te ei soovi oma Isikuandmeid meiega jagada?

Kui otsustate mistahes Isikuandmeid nende küsimisel mitte esitada, siis ei pruugi teil olla võimalik osaleda ka teatud tegevustes või teil ei ole võimalik kasutada mõnda meie Digiteenuse isikupärastatud  lahendust. See võib piirata ka teenuseid ja eripakkumisi, mida saaksime teile pakkuda.  Näiteks, kui te keeldute oma e-posti aadressi jagamisest, ei ole teil võimalik saada meie uudiskirja või muul viisil meie Digiteenuste kasutajaks registreeruda. Samas ei pea te meile andma Isikuandmeid selleks, et lihtsalt sirvida meie veebilehti ja saada rohkem teavet meie kohta.

5. Kellele ja miks me teie Isikuandmeid avalikustame?

Me ei jaga kunagi teie Isikuandmeid ühegi kolmanda osapoolega, kes kavatseb neid kasutada otseturunduslikul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui me oleme seda teile konkreetselt selgitanud ja te olete andnud meile selleks selgesõnalise nõusoleku.

Me võime jagada teie Isikuandmeid Pernod Ricard Grupi sidusettevõtetega. Vastavaid eesmärke on selgitatud eelnevalt peatükkides 2 ja 3. Meie poolt kogutav, käesolevates Andmekaitsetingimustes kirjeldatud teave, võib pärineda ettevõttelt, kellele olete selle edastanud, kuid see võib teie nõusolekul olla kättesaadav ka teistele Pernod Ricard Grupi sidusettevõtetele selleks, et edastada teile uudiseid ja müügiedendusteavet toodete või tegevuste kohta, mille suhtes olete üles näidanud huvi.

Kui te soovite oma nõusoleku selliseks teabe jagamiseks ja kasutamiseks tagasi võtta, siis palun tehke seda käesolevate Andmekaitsetingimuste peatükis 9 sätestatud korras. Samuti täpsustage palun sellises olukorras, kas te võtate tagasi oma nõusoleku jagada teie Isikuandmeid uudiste ja müügiedendusteabe edastamiseks kõigi Pernod Ricard Grupi sidusettevõtete suhtes või ainult konkreetselt mõne sidusettevõtte osas (sellisel juhul märkige, millise).

Me võime jagada teie Isikuandmeid ka teiste kolmandate osapooltega, kuid ainult järgmistel tingimustel:

6. Kas ja miks saadetakse teie Isikuandmeid adressaatidele teistes riikides?

Meie ja meie sidusettevõtted Pernod Ricard Grupis moodustavad rahvusvahelise kontserni ning teie Isikuandmeid võidakse edastada piiriüleselt. Seda võidakse edastada riikidesse, kus kehtib erinev andmekaitsealane õigusreziim võrreldes riigiga, kus teie oma Isikuandmeid esitasite. Teie Isikuandmeid võidakse edastada ka erinevates riikides asuvate Pernod Ricard Grupi erinevate ettevõtete vahel.

Tagame siiski, et andmete edastamine on kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega nii andmeedastuse ajal kui ka säilitamiskohas ning kõik Isikuandmed on turvaliselt kaitstud. Meie tavapraktika on kasutada Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud andmekaitse tüüptingimusi. 

7. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me võime hoida teie poolt Digiteenuste kaudu edastatud Isikuandmeid oma andmebaasides. Me ei säilita teie Isikuandmeid kauem, kui see on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel. Erinevat tüüpi Isikuandmete puhul kehtivad erinevad säilitustähtajad.

Me säilitame teie Isikuandmeid seni, kuni teie kasutajakonto on aktiivne, teiega sõlmitud leping on  kehtiv või senikaua kui võtab aega teie poolt soovitud teenuste või toodete pakkumine, päringutele vastamine või probleemide lahendamine, näitamaks, et me kohtlesime teid õiglaselt, pidamaks seadusega nõutud arvestust ning täiustamaks või pakkumaks uusi teenuseid.

Samuti võib meil olla vaja säilitada teie Isikuandmeid selleks, et täita oma seadusejärgseid kohustusi,  lahendada vaidlusi, täita meievahelisi lepinguid ja hallata sarnaseid andmeid.

Samuti võime säilitada teie Isikuandmeid mõistliku aja jooksul pärast seda, kui te lõpetate meie teenuste või Digiteenuste kasutamise. Pärast seda perioodi kustutatakse teie Isikuandmed Pernod Ricard Grupi kõikidest süsteemidest.

Kui te palute meil vastavalt peatükis 9 sätestatud õigustele teie andmed kustutada, paigutame me vastavad põhiandmed välistusloendisse, et fikseerida teie taotlus ja vältida soovimatute materjalide saatmist teile tulevikus.

8. Kuidas me tagame teie Isikuandmete töötlemise turvalisuse?

Me oleme rakendanud kohaseid turvameetmed, et takistada teie Isikuandmete juhuslikku kaotsiminekut või nende ebaseaduslikku kasutamist või -juurdepääsu. Need sisaldavad: (i) teie Isikuandmete säilitamist turvalises töökeskkonnas, mis ei ole üldsusele kättesaadav ja millele on juurdepääs ainult volitatud töötajatel, agentidel ning töövõtjatel; (ii) registreeritud kasutajate isikusamasuse kontrollimist enne, kui neile võimaldatakse juurdepääs nende kohta hoitavatele Isikuandmetele.

Samuti on meil olemas protseduurid selleks, kuidas tegutseda võimaliku andmeturbealase rikkumise kahtluse korral. Kui see tuleneb õigusaktist, teavitame me nii teid kui ka vastavat järelevalveasutust arvatavast andmeturbealasest rikkumisest.

9. Teie õigused

Teil on järgmised õigused, mida saate teostada tasuta:

Te võite meilt nõuda:

Te võite esitada vastuväiteid:

Kui teie Isikuandmeid on töödeldud teie nõusoleku alusel, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Loodame, et suudame lahendada mistahes küsimuse või mure, mis tõusetub seoses teie andmete kasutamisega meie poolt. Samuti on teil õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele, mis tegutseb Euroopa Liidu riigis, kus te töötate, tavaliselt elate või kus on toimunud andmekaitseaktide väidetav rikkumine.  

Kui te soovite teostada oma mistahes õigust, kirjutage palun meie e-posti aadressile: [email protected].

Teie vastuväide (või nõusoleku tagasivõtmine) võib tähendada seda, et me ei saa teile teie poolt soovitud teenuseid või tooteid (selle kohaldumisel) pakkuda või te ei saa kasutada meie poolt pakutavaid teenuseid. Me teavitame teid sellistest olukordadest. Hoolimata teie poolt oma nõusoleku tagasi võtmisest, võime me teatud olukordades siiski teie isikuandmeid töödelda, kui seda nõutakse või lubatakse kehtiva õiguse alusel või kui see on vajalik meie seaduslike õiguste teostamiseks või kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks.  

Kui te osalesite tegevuses, mis oli seotud kolmanda osapoolega ja te nõustusite sellelt kolmandalt osapoolelt teateid vastu võtma, peate sellest loobumiseks (opt-out) nendega otse suhtlema. Vastav  protseduur peaks olema esitatud vastava kolmanda osapoole andmekaitsetingimustes.

10. Kuidas me töötleme laste andmeid?

Meie Digiteenused ei ole mõeldud alaealistele (edaspidi “Alaealised”), mistõttu me ei kogu teadlikult Alaealiste Isikuandmeid. Te peate olema vähemalt kaheksateistkümne aastane (või kui teie elukohajärgne õiguspärane alkoholi tarbimise ea piir on kõrgem, siis vähemalt vastavas vanuses), et osaleda meie Digiteenustega seotud tegevustes ja tehingutes või luua konto (selle kohaldumisel). Konto loomisega või tegevustes või tehingutes osalemisega kinnitate samas, et olete vähemalt kaheksateistkümne aastane (või kui teie elukohajärgne õiguspärane alkoholi tarbimise ea piir on kõrgem, siis vähemalt vastavas vanuses) ning et olete täielikult võimeline sõlmima ja kohustatud täitma mis tahes teile kättesaadavaks tehtud kasutustingimusi ja käesolevaid Andmekaitsetingimusi. Kui meid sellest teavitatakse või saame ise teada, et Alaealine on meile meie Digiteenuste kaudu isikuandmeid esitanud, kustutame nende Isikuandmed.

11. Kas me viitame (lingime) teistele, kolmandate osapoolte, veebilehtedele?

Meie Digiteenused võivad sisaldada viiteid (linke), mis suunavad teid teistele, kolmandate osapoolte poolt hallatavatele ja kontrollitavatele veebilehtedele või teenustele. See hõlmab reklaamijate, sponsorite ja partnerite viiteid (linke), mis võivad kasutada meie kaubamärke või logosid osana ühisturunduslepingust (co-branding).

Teiste lehtede haldajad võivad koguda teilt teavet, mida nad kasutavad vastavalt oma isikuandmete kaitse- või andmekaitsetingimustele. Meil puudub kontroll nende kolmandate osapoolte üle ning nende veebilehtede ja võimaluste kasutamise suhtes kehtivad nendel veebilehtedel avaldatud andmekaitsepõhimõtted. Me ei vastuta ühegi kolmanda osapoole veebilehtedega seotud andmetöötluse ja äritava eest. Seetõttu peaksite olema ettevaatlik ja tutvuma enne oma Isikuandmete esitamist neile nende väliste veebilehtede suhtes kohalduvate andmekaitsetingimustega.

12. Kuidas võtta meiega ühendust?

Kui teil on mistahes küsimusi, kaebusi või kommentaare käesolevate Andmekaitsetingimuste kohta  või selle kohta, kuidas me teie Isikuandmeid kogume ja töötleme ja/või küpsiste kasutamise kohta, siis võtke palun meiega kirjalikult ühendust aadressil:

Pernod Ricard Estonia OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eesti Vabariik

või saatke meile e-post aadressile: [email protected].

13. Muudatused käesolevates Andmekaitsetingimustes

Käesolevaid Andmekaitsetingimusi uuendati viimati: 30/3-2023.

Me võime käesolevaid Andmekaitsetingimusi aeg-ajalt muuta, mistõttu palume seda regulaarselt kontrollida, et olla kursis Andmekaitsetingimuste ning meie Küpsiste kasutamise tingimustega.